ميل جستجو

+++++++++++++++++++++++++وراي تمام حرفها
تمام چيزهايي كه برايت درد دل كرده ام
غمي به رنگ سپيد
در دلم جريان دارد
كه در قرار گاه وجودم نقش تازيانه را بازي مي كند
اينگونه ام كه گاهي در لابلاي غم هاي خود
بر خويش ظاهر مي شوم
و ناشيانه خود را به تمسخر مي گيرم
و ناشيانه خود را بزرگ مي كنم
هميشه ميل جستجو
اين جريان ناب زندگي مجبورم مي كند
تا در برگهاي پراكنده ذهنم
به دنبال احساسهايي بگردم
كه در بي حواسيهاي اين بيست و چند ساله
به هدر رفته اند
به بيراهه رفته اند
بارها در تزلزلم شريك بوده اند
و بارها در استواريم شريك
گو اينكه در پنداشتهاي سطحي ام
هيچگاه نتوانسته ام
عمقشان را درك كنم
نه اينكه خوب باشد
اما
اينگونه ام !

   + لیلا خجسته راد ; ۱:٠٢ ‎ق.ظ ; شنبه ٢ شهریور ۱۳۸۱