...

پرواز کنم؟

خوب پرواز کنم؟

بالهای بلندی میخواهم

و کوهستانی که عاشقش باشم

گفته بودم

محض سکوت

خواهم آمد...

/ 0 نظر / 162 بازدید